Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności


Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej wobec użytkowników stron internetowych serwisu https://hurtowniatoma.pasaz24.pl/ (dalej Serwisu) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wskazujemy, iż przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

1.        Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych. Umowy sprzedaży z osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą, w tym wspólnikami spółki cywilnej (klient biznesowy).

 

1.1.      Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest  Hurtownia TOMA Sp.j.A.Dylakiewicz i D.T.Grzywala z siedzibą w Pabianicach, ul. Reymonta 16, NIP: 731-000-73-36, REGON: 470282610, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000144562 (dalej Hurtownia TOMA).

 

1.2.     Hurtownia TOMA przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji konta, składania zamówień, realizacji umowy sprzedaży, sprawozdawczości rachunkowej i  finansowej, a także dochodzenia roszczeń. W tym celu Hurtownia TOMA gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, numer telefonu, adres e-mail. Ponadto gromadzone są dane dotyczące złożonych zamówień. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

 

1.3.     Hurtownia TOMA gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe również w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Hurtownia TOMA zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szerzej na temat warunków udzielenia i wycofania zgody w punkcie 5 niniejszej polityki. Czasami Hurtownia TOMA może wykorzystywać zautomatyzowane procesy, w tym profilowanie do analizy danych osobowych, aby wysyłać Państwu spersonalizowane oferty i informacje marketingowe lub prezentować je w Serwisie. Takie przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo jednak zawsze zrezygnować z takiego marketingu, w tym profilowania związanego z takimi działaniami.

 

1.4.    Hurtownia TOMA dokonuje ponadto analizy wyników prowadzonych działań marketingowych na podstawie aktywności użytkownika na stronie, aby mierzyć skuteczność i trafność działań reklamowych oraz prowadzonej polityki cenowej. Dane dotyczące Państwa aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane są za pośrednictwem plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies.

 

2.       Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych. Umowy sprzedaży z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (klient detaliczny).

 

2.1.     Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest  Hurtownia TOMA
 

2.2.    Hurtownia TOMA przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, sprawozdawczości rachunkowej i  finansowej, a także dochodzenia roszczeń. W tym celu Hurtownia TOMA gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, numer telefonu, adres e-mail. Ponadto gromadzone są dane dotyczące złożonych zamówień. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

 

2.3.    Administratorem Państwa danych osobowych jest również Hurtownia TOMA. Hurtownia TOMA przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jako właściciela i operatora Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym dokonania rejestracji konta, składania zamówień, obsługi płatności elektronicznych, obsługi Państwa próśb przekazywanych zgodnie z punktem 8 niniejszej polityki, zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.

 

2.4.   Hurtownia TOMA gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe również w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Nowa Elektro zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szerzej na temat warunków udzielenia i wycofania zgody w punkcie 5 niniejszej polityki. Czasami Hurtownia TOMA może wykorzystywać zautomatyzowane procesy, w tym profilowanie do analizy danych osobowych, aby wysyłać Państwu spersonalizowane oferty i informacje marketingowe lub prezentować je w Serwisie. Takie przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo jednak zawsze zrezygnować z takiego marketingu, w tym profilowania związanego z takimi działaniami.

 

2.5.    Hurtownia TOMA dokonuje ponadto analizy wyników prowadzonych działań marketingowych na podstawie aktywności użytkownika na stronie, aby mierzyć skuteczność i trafność działań reklamowych oraz prowadzonej polityki cenowej. Dane dotyczące Państwa aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane są za pośrednictwem plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies.

 

3.       Okres przechowywania danych osobowych

 

3.1.     Państwa dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a także innych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną takich jak usługa konta klienta, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, podane dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

 

4.      Prawa osoby, której dane dotyczą

 

4.1.    Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.

 

4.2.   Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:

4.2.1.   w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

4.2.2.  w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

4.2.3.  w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe - mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

4.2.4.  w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;

4.2.5.  w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację,  a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowania.

 

4.3.   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

5.       Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

5.1.     Jeżeli administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji umowy, ani nie są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.

 

5.2.    Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.

 

5.3.    Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona, tj. poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. Ponadto mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 8 niniejszej polityki.

 

5.4.   Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

6.      Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych

 

6.1.    Administratorzy korzystają również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w ich imieniu przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług pocztowych, dostawców systemów do marketingu i wysyłki wiadomości email, analizy ruchu w serwisach, analizy skuteczności kampanii marketingowych, wspierania funkcjonalności konta, dostawców usług płatniczych, firm kurierskich, firm audytorskich, ubezpieczeniowych, podmiotów zajmujących się dochodzeniem roszczeń. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administratorzy korzystają wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów. Podmioty te przestrzegają wytycznych administratorów i podlegają prowadzonym przez nich audytom.

 

7.       Bezpieczeństwo danych osobowych

 

7.1.     Administratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.

 

7.2.    Podczas pobierania Państwa danych osobowych w ramach rejestracji konta i dokonywania zakupów, ich transmisja odbywa za pomocą szyfrowanego połączenia SSL.

 

7.3.    Duże znaczenie ma ochrona Państwa hasła oraz komputera przed nieuprawnionym dostępem. Po skorzystaniu z komputera współdzielonego należy zawsze wylogować się z Serwisu.

 

8.      Dane kontaktowe

 

8.1.    Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych przez Hurtownia TOMA, mogą Państwo kierować mailowo na adres: hurtowniatoma@wp.pll lub pisemnie na adres:  Hurtownia TOMA, ul.Reymonta 16, 95-200 Pabianice



Stan na dzień 31 12 2018 roku

Witryna stworzona na platformie